CG动漫美女福利进图

CG动漫美女福利进图

滔水者,犯心之谓也。邪至此地,不问何邪传至,但以本经为主,即在本经之标本中三气上求之。

风为阳邪,合阳明之燥热,化为一团热邪,热盛则伤阴,故现气实、脉实、身轻气粗,只宜清凉滋阴攻下等法。 近来市习,一见牙肿齿疼,便以生地、细辛、防风、荆芥、石斛、知母、石膏、玄参、丹皮、狗地牙等治之。

非若久病大汗亡阳之证。一治霍乱吐泻,思饮冷水者。

此五脏精气外越,阳气不藏,亦在死例。 盖病家既不识医,则倏赵倏钱;医家莫肯任怨,则惟苓惟梗。

不遽揭其非,待其先将此等方法用尽,束手无策,而后明示曰,再求《金匮》,是教人由浅而深,探求至理之意也。如大剂甘草干姜汤,甘草附子汤,参附汤,芪附汤,归附汤,术附汤之类,皆可酌选。

予曾治过数人,虽见口臭,而却纯阴毕露,即以大剂白通、四逆、回阳等方治之。皆由医家不明阴阳至理,病家深畏辛温,故罕有几个得生,真大憾也。

Leave a Reply